Đảng và Nhà nước luôn dành những quan tâm đặc biệt để Hội Luật gia Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị pháp lý được giao

(Pháp lý) - Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN và hội nhập quốc tế hiện nay, yêu cầu đối với công tác hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đặt ra cấp bách và vô cùng quan trọng cần thiết. Trong bối cảnh đó, Hội Luật gia Việt Nam – một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp đặc thù được Đảng và Nhà nước xác định có tầm quan trọng đặc biệt.

Với bề dày lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển gần 65 năm, trải qua 12 kỳ Đại hội, quy mô tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh (hiện nay là hơn 63.000 Hội viên). Với nguồn nội lực vô cùng quan trọng đó, cùng khát vọng cống hiến vì dân, vì công lý, trong hai nhiệm kỳ gần đây và đặc biệt từ năm 2014 đến nay (nhiệm kỳ XII), Hội đã phát triển toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN.

Để có được những thành tựu quan trọng trong nhiều thập kỉ qua, đặc biệt là trong hai nhiệm kỳ gần đây, Hội Luật gia Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước.

Nhân sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Hội Luật gia Việt Nam – Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Ban Biên tập Tạp chí Pháp lý trân trọng trích đăng một số văn bản chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; một số ý kiến nhận xét, kết luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong thời gian gần đây đối với Hội Luật gia Việt Nam.

Để phát huy vai trò và khả năng của giới luật gia trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ đảng ban cán sự đảng, đảng đoàn tổ chức thực hiện tốt những việc sau đây:

Lãnh đạo xây dựng và củng cố Hội Luật gia Việt Nam để Hội Luật gia Việt Nam thực sự là một tổ chức nghề nghiệp mang tính chính trị, xã hội sâu sắc của nhữug người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật. Vận động đông đảo những người đã và đang làm công tác pháp luật trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, những người hành nghề luật sư, tư vấn pháp luật tham gia tổ chức Hội. Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cần có kế hoạch cụ thể vận động luật gia là người Việt Nam định cư ở nước ngoài đóng góp xây dựng quê hương đất nước.

Để thực hiện chủ trương xã hội hoá một số hoạt động trong lĩnh vực tư pháp và phát huy vai trò của Hội Luật gia trong việc giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong xã hội, Hội Luật gia cần tập trung làm tốt công tác tư vấn pháp luật miễn phí cho ngưòi nghèo và các đối tượng chính sách, phấn đấu để Hội trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác này. Đồng thời, Hội cần chủ động tham gia cùng Bộ Tư pháp thực hiện việc quản lý hoạt động của luật sư và trọng tài viên.

(Trích “Chỉ thị 56/CT-TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của HLGVN”).


Cấp uỷ, tổ chức đảng của các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 56-CT/TW; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện những công việc mà Bộ Chính trị đã đề ra trong Chỉ thị; tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam và tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với Hội, định kỳ nghe báo cáo, chỉ đạo, định hướng, giao nhiệm vụ cho các cấp Hội.

(Trích “Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị)


image002

Trong thời gian qua, Hội Luật gia Việt Nam đã tích cực phát huy vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, thành viên của Hiệp hội Luật các nước ASEAN, của Hội Luật gia Dân chủ thế giới. Hội đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trong đó, thành tựu nổi bật là tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, công tác thông tin, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học và nhất là công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở; công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Đội ngũ Luật gia không ngừng tăng lên về số lượng và nâng cao về chất lượng, góp phần xứng đáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là cống hiến cho sự nghiệp tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

(Trích “Ý kiến kết luận của Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tại buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ HLGVN ngày 14/8/2015”)


Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Luật gia Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát và phục vụ kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, địa phương. Các cấp hội và hội viên đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý...

Trong lĩnh vực đối ngoại, Hội đã mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội Luật gia Dân chủ quốc tế, Hội Luật gia châu Á - Thái Bình Dương và Hiệp hội Luật các nước ASEAN…, góp phần thiết thực vào công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, trong lĩnh vực đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức được nhiều hội thảo quốc tế về Biển Đông. Qua đó, giới thiệu với các chuyên gia, học giả quốc tế về chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, góp phần để cộng đồng quốc tế nhận thức rõ hơn tác động và ảnh hưởng tiêu cực của những hành động vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông đối với hòa bình, tự do hàng hải, hàng không và môi trường biển…

(Trích “Ý kiến kết luận của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ HLGVN ngày 19/1/2018”)


image003

Những nỗ lực và kết quả thiết thực trong hoạt động của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam thời gian qua đã bắt kịp nhu cầu phát triển của đất nước, bảo đảm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Cùng với những hội quần chúng, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù khác, Hội Luật gia Việt Nam là một cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong phát triển tổ chức và tập hợp hội viên trên cả nước; các tổ chức, thiết chế phục vụ cho hoạt động của Hội đã được thành lập, hoạt động bài bản, đúng tôn chỉ, mục đích, gắn với việc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn.

(Trích “Ý kiến kết luận của đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW tại buổi làm việc với Đảng đoàn HLGVN ngày 22/4/2019”)

PV

Link nội dung: https://phaply.net.vn/dang-va-nha-nuoc-luon-danh-nhung-quan-tam-dac-biet-de-hoi-luat-gia-viet-nam-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-chinh-tri-phap-ly-duoc-giao-a211909.html