Phải thực hiện thật tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngành tuyên giáo phải chủ động giúp bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết của bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay.

Ảnh VGP/Nguyễn Hoàng
Ảnh VGP/Nguyễn Hoàng)

Như tin đã đưa, ngày 29/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Nêu bật những kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội mà đất nước ta đã đạt được năm 2018, trong phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá, trong những thành tích chung của cả nước có đóng góp quan trọng của ngành tuyên giáo.

Ngành đã bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp phối hợp chặt chẽ trong và ngoài ngành, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực triển khai đồng bộ, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Năm 2018, công tác lý luận chính trị tổng kết thực tiễn đã được thực hiện tốt hơn, chất lượng có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc cung cấp luận cứ khoa học, phục vụ Trung ương, bộ Chính trị, ban Bí thư hoạch định đường lối chủ trương và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Công tác tham mưu giúp ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tiếp tục thể hiện rõ nét việc đổi mới về nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, cơ bản khắc phục độ trễ thời gian, mở rộng tối đa đối tượng học tập nghị quyết.

Ngành tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội trước những vấn đề nổi cộm, bức xúc; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức.

Việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tiếp tục được coi trọng; kịp thời báo cáo, phản ánh đề xuất với bộ Chính trị, ban Bí thư, các cấp ủy xử lý và giải quyết kịp thời nhiều nội dung bức thiết, phức tạp, nhạy cảm.

Công tác triển khai Chỉ thị số 05 của bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII có tìm tòi, đổi mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

"Thay mặt bộ Chính trị, ban Bí thư tôi ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngành tuyên giáo đạt được trong năm 2018", đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng nêu lên những mặt còn hạn chế, yếu kém trong công tác tuyên giáo cần khắc phục, như: Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng nhân dân, dự báo các khuynh hướng tư tưởng để phối hợp định hướng tuyên truyền trước những vấn đề bức thiết, phát sinh trong xã hội, có lúc, có nơi còn chậm, sức thuyết phục chưa cao.

Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng về học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên sâu sát...

Chỉ đạo các nhiệm vụ trong năm 2019 và thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Vượng cơ bản nhất trí với phương hướng công tác tuyên giáo đã nêu trong báo cáo, đồng thời, nhấn mạnh thêm một số nội dung để toàn ngành tiếp tục nghiên cứu, thực hiện.

Theo đó, trước hết, các cấp ủy, ngành tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo ở các cấp.

Công tác tuyên giáo trên cơ sở chủ trương của Đảng, tình hình thực tế, phải xác định, lựa chọn những nội dung, vấn đề trọng tâm, trọng điểm, xây dựng mô hình cụ thể ở cơ sở để rút kinh nghiệm, nhân rộng, góp phần giải quyết vấn đề bức xúc đang đặt ra, tạo sự chuyển biến thực sự ở các cấp, tránh việc quá quan tâm tổ chức sự kiện.

Cùng có đó, ngành phải chủ động giúp bộ Chính trị, ban Bí thư chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay, là nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo, nhất là trong bối cảnh tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Vương cũng nhấn mạnh, trong việc thực hiện Chỉ thị 05, cần tập trung làm tốt, hiệu quả 2 nội dung: Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; tạo phong trào trong toàn xã hội về tình thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, ban Tuyên giáo sớm nghiên cứu cụ thể hóa 2 nội dung này, hướng dẫn triển khai thực hiện.

Đồng thời, ngành tuyên giáo cần phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa chủ động nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy các cấp, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; lựa chọn những nội dung thiết thực cấp thiết, tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Trước mắt là hình thành, củng cố hành vi ứng xử có văn hóa giữa người và người; sớm nghiên cứu, xây dựng mô hình, cách thức tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm, phù hợp với cuộc sống mới.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị ngành tuyên giáo chủ động tham mưu cho bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2019 - 2020 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Tiếp tục đổi mới sâu sắc, toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, an sinh xã hội, chú trọng tới các khía cạnh chính trị trong lĩnh vực khoa giáo, góp phần quan trọng, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường để đất nước phát triển bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong khu vực và quốc tế.

Tiến hành tổng kết thực tiễn phục vụ cho việc chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tổng kết 30 năm Cương lĩnh xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta và Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

"Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao hơn nữa trách nhiệm, xác định quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; các ngành liên quan chủ động phối hợp với ngành tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phải nhận thức xuyên suốt đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, góp phần ổn định xã hội để đất nước phát triển nhanh và bền vững", đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu.

Theo Chinhphu.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/phai-thuc-hien-that-tot-viec-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-a416643.html

Link nội dung: https://phaply.net.vn/phai-thuc-hien-that-tot-viec-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-a202729.html