Bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, "tự diễn biễn," "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị góp ý một số nội dung chủ yếu trong Đề án “Cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biễn," "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

Hội nghị nhận định việc xây dựng Đề án về cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên là rất cần thiết. Tuy nhiên, vai trò của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc bảo vệ người dân phán ánh, tố giác, tố cáo còn mờ nhạt, chưa có phương thức giám sát hiệu quả.

Ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị
Ông Lưu Bình Nhưỡng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phát biểu tại Hội nghị)

Ý kiến của đại biểu cho rằng Đề án vẫn chưa thể hiện rõ cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái. Nêu kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, đại diện Trung tâm Nghiên cứu cán bộ và khoa học của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng cần khắc phục được tình trạng hiện nay là cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác chưa rõ ràng. Cơ chế không chỉ là pháp luật mà còn là sự chỉ đạo của Đảng, các ban Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trên cơ sở đó đề nghị cần hình thành cơ chế bảo vệ hữu hiệu, như tiếp nhận thông tin tố cáo, phản ánh, qua điện thoại hay nặc danh... Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần công khai thông tin, xử lý và bồi thường tổn thất về vật chất và tinh thần, bảo vệ, khen thưởng vinh danh người tố cáo, đề cao trách nhiệm của người xử lý việc tố cáo tham nhũng.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái không thể tách rời khỏi Luật tố cáo. Cơ chế bảo vệ người tố cáo phải được luật hóa.

Nhiều đại biểu kiến nghị Mặt trận Tổ quốc cần đề cao vai trò giám sát và phản biện xã hội, phòng chống suy thoái, “tự diễn biến," “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Theo Noichinh

Link nội dung: https://phaply.net.vn/bao-ve-nguoi-dan-phan-anh-to-giac-va-tich-cuc-dau-tranh-chong-suy-thoai-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-trong-can-bo-dang-vien-a190546.html