Thành phố Thái Nguyên khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

(Pháp lý). Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố Thái Nguyên có địa chỉ http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn, đã kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh và Chính phủ theo quy định.

Sau một thời gian chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao, cuối tháng 12/2017, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên chính thức khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; công khai danh mục, quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm 158 thủ tục hành chính mức độ 3; mức độ 4 trên các lĩnh vực: Tư pháp, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Quản lý đô thị; tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức và cá nhân truy cập một địa chỉ và sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ, giúp giảm số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo, tiết kiệm thời gian, đồng thời giúp Thành phố tập trung giải quyết các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch thông tin, kết quả và đảm bảo kết nối đến Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ.

 Ông Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên
Ông Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên)

Ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên thông tin: Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017; Công tác rà soát thủ tục hành chính được UBND thành phố tiến hành quyết liệt theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh. Nhằm công khai, minh bạch các Thủ tục hành chính của cơ quan Nhà nước, giúp cho các tổ chức và công dân hiểu rõ và thuận lợi nhất khi liên hệ công việc, UBND thành phố đã thực hiện việc niêm yết công khai các quy định, TTHC, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí và thời gian giải quyết đầu việc đối với các lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ và Công thương trên hệ thống máy tính đặt ở Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC của UBND thành phố để các tổ chức và công dân tra cứu. Các phòng quản lý nhà nước thực hiện việc niêm yết công khai các TTHC liên quan đến các tổ chức và công dân tại nơi làm việc của các đơn vị.

UBND thành phố đã xây dựng, triển khai Đề án Cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020, mục tiêu đến năm 2020 triển khai tại UBND thành phố 30 thủ tục hành chính mức độ 3, và 04 thủ tục hành chính mức độ 4. Tuy nhiên được sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Thành ủy, HĐND, sự vào cuộc của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức các phòng chuyên môn của UBND thành phố, đến nay UBND thành phố đã Công khai Danh mục, quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại UBND thành phố gồm 158 TTHC mức độ 3; mức độ 4 ở các lĩnh vực: Tư pháp, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Quản lý đô thị…

Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Thái Nguyên sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp như: truy cập một địa chỉ và sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ, giúp giảm số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo, tiết kiệm thời gian... Bên cạnh đó, việc vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ giúp thành phố trong việc quản lý thống nhất, tập trung việc giải quyết các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch thông tin, kết quả và đảm bảo kết nối đến Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ.

Năm 2018, thành phố xác định cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong đó, cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng. Tập trung vận hành tốt Cổng dịch vụ công trực tuyến được khai trương ngày hôm nay và bổ sung thêm các dịch vụ công trực tuyến mới trong năm 2017, 2018. Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố Thái Nguyên có địa chỉ http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn, đã kết nối với cổng thông tin điện tử của tỉnh và Chính phủ theo quy định, ông Tiến thông tin.

Cùng với đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 7620/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 về việc Công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại UBND thành phố Thái Nguyên nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch các thủ tục hành chính.

Sau một thời gian khẩn trương xây dựng phần mềm, triển khai thực hiện, UBND thành phố đã phối hợp với Bưu điện thành phố triển khai 34 TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và phấn đấu đến hết năm 2017 có 100% TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các TTHC thực hiện tại UBND thành phố và UBND các xã, phường; áp dụng ISO điện tử trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đến nay đã hoàn thành, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố hoàn toàn dưới dạng điện tử: 100%; Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản (từ cấp huyện xuống cấp xã): 85%

Ông Tiến cho biết thêm: Thời gian tới UBND thành phố sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tiếp tục áp dụng, nâng cao sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan, đơn vị nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính cho nhân dân; duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Hòa Nguyễn

 

Link nội dung: https://phaply.net.vn/thanh-pho-thai-nguyen-khai-truong-cong-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-34-a189147.html