Lương tăng ca không tính đóng BHXH

54 Views

Nguyễn Minh Hiền (ronaldo79@gmail.com) hỏi:

“Theo quy định, từ ngày 1-1-2018, mức lương đóng BHXH sẽ căn cứ vào mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Vậy tiền lương tăng ca có được tính vào khoản lương đóng BHXH không?”

1
Đại diện BHXH TP HCM trả lời: theo quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, từ ngày 1-1-2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH sẽ căn cứ vào mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Theo đó, mức lương đóng là mức lương ghi trong hợp đồng lao động, tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán. Phụ cấp lương đóng BHXH bao gồm: phụ cấp chức vụ, chức danh, trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên, khu vực, lưu động, thu hút và các phụ cấp khác có tính chất tương tự. Các khoản bổ sung khác đóng BHXH là các khoản xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Như vậy, tiền lương tăng ca là khoản bổ sung phát sinh nhưng không cố định và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương nên không được tính vào khoản đóng BHXH.

Theo NLD