#

10 Sự kiện nổi bật năm 2017 của Hội Luật Gia Việt Nam

1. Tổ chức đánh giá kết quả 5 năm thực hiệnKết luận 19-KL/TWngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và4 năm thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đảng đoàn, Ban Thường vụ...

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin