Bộ Tài chính: Thực hiện 81.396 cuộc thanh tra, kiểm tra

214 Views

Năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bám sát thực tiễn để xây dựng và triển khai kế hoạch đúng trọng tâm, trọng điểm; đôn đốc thực hiện kịp thời và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác từ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đến công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác xây dựng nội bộ ngành… kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, của Chính phủ.

Các đại biểu dự Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2021 của Bộ Tài chính

Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 81.396 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 700.075 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 14.051 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 72.198.122 triệu đồng (trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp NSNN là 16.892.829 triệu đồng; nộp các quỹ là 39.729 triệu đồng; giảm trừ dự toán, giảm trừ cấp phát kinh phí 20.426 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán 35.908 triệu đồng; giảm lỗ 45.847.542 triệu đồng; giảm khấu trừ 2.012.059 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 883.718 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 6.465.912 triệu đồng); số tiền đã thu nộp NSNN 13.338.507 triệu đồng.

Riêng Thanh tra Bộ Tài chính kịp thời triển khai 35 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 24 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đạt 100% kế hoạch được phê duyệt. Nội dung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, điều hành ngân sách địa phương, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, thanh tra hành chính nội ngành…; 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, kết quả triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ.

Công tác phòng, chống tham nhũng cũng được triển khai tích cực, các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính đã tổ chức 337 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, học tập, quán triệt về chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng với hơn 24.707 lượt cán bộ, công chức viên chức trong ngành tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính về công tác phòng, chống tham nhũng.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Thanh tra ngành Tài chính sẽ bố trí lực lượng dự phòng trong trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành từ công tác xây dựng kế hoạch đến công tác phối hợp hoạt động thanh tra, kiểm tra giữa các đơn vị thanh tra tài chính. Tăng cường thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp thời các sai phạm khi mới bắt đầu phát sinh. Tăng cường sự phối hợp, chỉ đạo giữa Thanh tra Bộ với Thanh tra chuyên ngành các Tổng cục đối với các cuộc thanh tra theo chuyên đề, thanh tra diện rộng để có được những đánh giá sâu, toàn diện về cơ chế chính sách được ban hành và hiệu quả phát huy trong thực tiễn. Bám sát chủ trương, định hướng của Chính phủ, của Bộ; chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021 được Bộ phê duyệt, Tăng cường phối hợp Thanh tra Bộ với các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của Bộ. Phối hợp với Thanh tra Chính phủ đưa vào phần mềm cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra Bộ sẽ chủ động tham gia, phối hợp với các đơn vị để xây dựng Luật Thanh tra sửa đổi. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp tổ chức hoạt động thanh tra; nêu cao trách nhiệm, kỷ luật, tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả trong hoạt động thanh tra.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/202101/bo-tai-chinh-thuc-hien-81396-cuoc-thanh-tra-kiem-tra-309015/

Trả lời