Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện cách ly xã hội

19 Views

Trong thời gian thực hiện việc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, BHXH Việt Nam đẫ chỉ đạo cơ quan BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các biện pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ, nhằm đảo bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

Toàn ngành BHXH nỗ lực cải cách TTHC, ứng dụng CNTT đảm bảo tốt nhất quyền lợi cua người tham gia BHXH, BHYT

Xây dựng nền tảng ứng dụng CNTT, cải cách TTHC trong toàn ngành …

Cùng với việc bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, ngành BHXH cũng tăng cường thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, BHXH Việt Nam thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của Ngành. Trong đó, trọng tâm là rà soát các thủ tục hành chính đã ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản của Ngành để đánh giá toàn diện hệ thống văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ.

Việc cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy định, tất cả các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai tại trụ sở BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện; thực hiện công bố công khai danh mục các thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin Điện tử của BHXH Việt Nam, Trang thông tin điện tử của BHXH các tỉnh. Đồng thời, cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện và dễ dàng tiếp cận.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam, thường xuyên rà soát toàn bộ cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của Ngành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để kịp thời cập nhật, chuẩn hoá các thủ tục hành chính còn hiệu lực, thủ tục hành chính mới ban hành và xoá bỏ các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực theo đúng quy định.

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo 3 hình thức: Qua bộ phận “một cửa” tại trụ sở cơ quan BHXH; qua giao dịch điện tử (DN có thể nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần); qua dịch vụ bưu chính công ích (DN không phải trả phí). Thông qua hình thức này đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho DN, NLĐ khi tham gia giao dịch với cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH đã đưa vào vận hành Hệ thống Một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thụ lý giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn… Hiện nay, có trên 90% đơn vị, DN đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; có 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. BHXH Việt Nam cũng đang phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện triển khai thí điểm việc ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (tại Hải Dương, Hà Nội), trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhân rộng, việc ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu tại các tỉnh thành khác trên toàn quốc.

BHXH Việt Nam cũng đã tập trung xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm nghiệp vụ với mục tiêu tin học hóa toàn diện hoạt động nghiệp vụ của Ngành, thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH trên môi trường mạng, nâng cao năng lực hiệu quả phục vụ người dân và đơn vị sử dụng lao động, bao gồm các phần mềm: Lưu trữ hồ sơ điện tử ngành BHXH để số hóa tài liệu lưu trữ của Ngành; Thu và quản lý sổ thẻ; Kế toán tập trung; Xét duyệt chính sách; Quản lý đầu tư quỹ; Quản lý đấu thầu thuốc tập trung… Hệ thống Thông tin giám định BHYT của Ngành hiện nay đã kết nối với hơn 12.000 cơ sở khám chữa bệnh BHYT từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc (gần 100%). Hệ thống đã tiếp nhận hồ sơ khám chữa bệnh điện tử đề nghị thanh toán của hàng triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT với tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng tháng đạt trên 95%.

…Để thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC phòng, chống dịch bệnh

Thực hiện việc cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả. BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 1061/BHXH-PC và 1068/BHXH-PC về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố:

Thứ nhất, đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020: bố trí công chức, viên chức trực giải quyết công việc với tinh thần phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, đối với việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, thống nhất với tổ chức bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ tư, đối với các TTHC của ngành BHXH thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện thì sẽ thực hiện theo chỉ đạo của UBND địa phương.

Sau ngày 15/4/2020, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành BHXH, đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

* *

*

Có thể nói, với giải pháp đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử, tổ chức, cá nhân không phải đi lại để thực hiện các giao dịch về BHXH, tránh được việc tiếp xúc xã hội trong thời gian Chính phủ đang khuyến nghị thực hiện cách ly xã hội. Song song với việc thực hiện giao dịch điện tử, hiện BHXH Việt Nam đang thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ tối đa các tổ chức, cá nhân thông qua các hệ thống giao dịch trực tuyến của BHXH Việt Nam như: Trung tâm Dịch vụ khách hàng tại số hotline 19009068 (với khoảng 2.000-4.000 cuộc gọi mỗi ngày); Cổng Thông tin điện tử; trang Fanpape trên mạng xã hội Facebook của Ngành có ứng dụng thử nghiệm trí tuệ nhân tạo (chatbot); Hệ thống tin nhắn tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

PV