Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân: Tham mưu ban hành 270 chương trình công tác kiểm tra, giám sát

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, hoàn thành tốt công việc đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian; đã tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, trong đó xác định 07 nhiệm vụ của Đảng ủy, 09 nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Tiếp tục triển khai quán triệt các quy định, nghị quyết, chỉ thị, quy chế, tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân đã tham mưu cho cấp ủy và trực tiếp tổ chức ban hành 270 chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, 238 kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tiếp nhận xử lý 121 lượt đơn tố cáo, khiếu nại; xem xét, xử lý kỷ luật trên 200 đảng viên.

 Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019 Công an nhân dân

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019 Công an nhân dân

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng và tổ chức chương trình kiểm tra, giám sát. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải đảm bảo quy trình, quy định và kế hoạch. Cơ quan kiểm tra cần bám sát chủ trương của Trung ương và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong Công an nhân dân thực hiện tốt chất lượng kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật của đảng; rà soát lại toàn bộ các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát cả năm, cả khóa, cả nhiệm kỳ về kiểm tra, giám sát theo định hướng của Đảng; kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, đảm bảo việc kiểm tra được thực hiện và xử lý minh bạch, đúng theo quy định, qua đó củng cố lòng tin, niềm tin của Đảng, của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân …

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: http://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/201907/uy-ban-kiem-tra-cac-cap-trong-cong-an-nhan-dan-tham-muu-ban-hanh-270-chuong-trinh-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-306112/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *