Tổng cục Thuế lưu ý những nội dung quan trọng khi quyết toán thuế TNCN

Tổng cục Thuế vừa có công văn 1043/TCT-TNCN hỏa tốc gửi các Cục thuế các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh công tác hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014.

Theo đó, Tổng cục đế nghị các Cục tạo điều kiện hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế như: cử cán bộ trực tiến đến các doanh nghiệp dự kiến có số lượng lớn cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán hoặc trực tiếp quyết toán thuế để hỗ trợ về chính sách, hướng dẫn thủ tục ủy quyền hoặc kê khai và tổ chức tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế.

Bố trí cán bộ làm việc ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ (nếu cần thiết) để hỗ trợ người nộp thuế.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng lưu ý một số nội dung về chính sách liên quan đến việc quyết toán thuế TNCN như sau:

Đối với cá nhân nộp thừa thuế TNCN theo quyết toán thuế nếu không có yêu cầu hoàn thuế thì sẽ được khai thuế bù trừ vào kỳ nộp thuế sau.

Nếu thực hiện hoàn thuế thì căn cứ quy định hiện hành để không xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế nếu nộp hồ sơ quyết toán thuế sau ngày 31/03/2014.

Người phụ thuộc đã đăng ký và có đầy đủ hồ sơ chứng minh là người phụ thuộc thì được tính giảm trừ gia cảnh khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014, kể cả trường hợp chưa được cấp mã số thuế.

3. Trường hợp cơ quan thuế đã hạch toán nghĩa vụ quyết toán thuế của cá nhân vào ứng dụng quản lý thuế thì cơ quan thuế không được trả lại hồ sơ quyết toán thuế, có trách nhiệm xử lý hồ sơ theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế bị mất chứng từ khấu trừ thuế (liên giao cho người nộp thuế) thì có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế (liên lưu tại tổ chức chi trả thu nhập) để chứng minh số thuế thu nhập đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khi hoàn thuế, quyết toán thuế. Cơ quan thuế nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu chứng từ khấu trừ thuế người nộp thuế cung cấp với các thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành thuế và một số tài liệu khác liên quan khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế, quyết toán thuế cho người nộp thuế.

Theo Plo