Thanh tra Chính phủ: Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

90 Views

6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 33/CT-TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01-01-2019 của Chính phủ và Quyết định 681/QĐ-TTg ngày 04-06-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030; xây dựng đề cương đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đấu tranh phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, kế hoạch 5 năm 2021-2025.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ

Các đại biểu tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ

Xây dựng kế hoạch thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) của Thanh tra Chính phủ; xây dựng dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; hoàn thiện một số nghị định có liên quan.

Tiến hành đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của các địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018. Dự thảo báo cáo của các bộ ngành, địa phương về minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018.

Ban hành Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17-05-2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công tác, viên chức ngành thanh tra; tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17-06-2019 về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham những trong hoạt động công vụ.

Báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiến độ, kết quả thanh tra và xử lý sau thanh tra các dự án trọng điểm, các vụ việc phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: http://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/201907/thanh-tra-chinh-phu-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-306068/