Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo

81 Views

Ngày 07-3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Thanh chủ trì cuộc họp triển khai Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 Quang cảnh cuộc họp

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ cho biết, để triển khai Chỉ thị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Luật tố cáo quy định bảo vệ người tố cáo, chế tài xử lý vi phạm trách nhiệm bảo vệ người tố cáo. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng văn bản quy định bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức. Đồng thời, ban hành Thông tư hướng dẫn thẩm quyền, trình tự thủ tục, biện pháp bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo.

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đề nghị Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tố cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 27-CT/TW; tham mưu với Tổng Thanh tra ban hành Thông tư hướng dẫn thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ bí mật thông tin người tố cáo và một số nội dung khác có liên quan.

Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra tham mưu với Tổng Thanh tra Chính phủ nghiên cứu, đề xuất xây dựng văn bản quy định về bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những hành vi có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức gắn với việc tham mưu nghiên cứu, đề xuất cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết kiến nghị, phản ánh.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: http://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/201903/tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-thanh-tra-giam-sat-doi-voi-cong-tac-bao-ve-nguoi-to-cao-305225/