Những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua Khối các cơ quan Trung ương

21 Views

Trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã có nhiều tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dạy: Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Đây là bài học lớn rút ra từ thực tiễn nêu gương của lớp lớp cán bộ, đảng viên từ những ngày đầu Đảng bộ Khối được thành lập, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương về sự nêu gương.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định: Chính sự nêu gương của Người và cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã hiệu triệu được lòng dân, cùng Trung ương thực hiện thành công sự nghiệp kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, và ngày nay là xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương luôn chú trọng đến việc tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu - ảnh: HM

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương luôn chú trọng đến việc tuyên dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu – ảnh: HM

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, thời gian qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân chính trị, phấn đấu hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương.

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã được ghi nhận ở tất cả các cấp trực thuộc Khối các cơ quan Trung ương. Từng đơn vị, từng vị trí lãnh đạo đã xác định trách nhiệm tự giác học trước, làm trước của cán bộ chủ chốt, tạo động lực để dẫn dắt tổ chức đảng, đơn vị đạt kết quả tốt trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Với vai trò người đứng đầu, đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chịu trách nhiệm trước Ban Bí thư và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản, quản lý điều hành mọi hoạt động của Nhà xuất bản. Đồng chí luôn gương mẫu, phát huy vai trò người đứng đầu cùng tập thể lãnh đạo Nhà xuất bản chỉ đạo tổ chức xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến năm 2030, cũng như đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt, việc xuất bản sách luôn đạt và vượt mức đề ra. Năm 2017, số đầu sách do Trung ương đặt hàng đạt cao nhất với 88 đầu sách. Doanh thu sách tự phát hành đạt hơn 52 tỉ đồng, cũng ở mức cao nhất từ trước đến nay. Nhà xuất bản cũng đã thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm chi phí quản lý, với 13,15 tỷ đồng năm 2017, giảm gần 5 tỷ đồng so năm trước.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ 12 (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao), đồng chí Nguyễn Kim Sáu luôn hoàn thành trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; tạo động lực cùng tập thể thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Trước đó, đồng chí đã đảm nhiệm Tổ trưởng tổ Tổng hợp – văn thư, Trưởng phòng Tổng hợp – Quản lý thông tin, Phó Chánh thanh tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tham gia nghiên cứu các chuyên đề nghiệp vụ, một số đề tài khoa học cấp bộ, là kiểm sát viên tiêu biểu của ngành.

Ở vị trí nào, đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện tại, với trách nhiệm người đứng đầu, đồng chí đã kịp thời chỉ đạo ban hành Hướng dẫn công tác nghiệp vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đối với Viện Kiểm sát địa phương; chủ động tích cực tham mưu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trong công tác hoàn thiện pháp luật và các thể chế, quy định của ngành về công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Từ cuối năm 2016 đến nay, Vụ 12 đã tham mưu lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hủy nhiều quyết định giải quyết khiếu nại của Viện Kiểm sát nhân dân cấp dưới có vi phạm, trong đó có hai vụ việc hủy quyết định giải quyết khiếu nại, yêu cầu hủy quyết định tố tụng để đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm; kịp thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; chỉ đạo tổng hợp vi phạm, ban hành các thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ đối với Viện Kiểm sát nhân dân cấp dưới…

Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương gồm 02 đảng bộ bộ phận, 18 chi bộ trực thuộc, với tổng số 292 đảng viên. Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, trong nhiều năm qua, Đảng bộ đã thực hiện tốt công tác phối hợp với tập thể lãnh đạo Ban, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương về công tác tuyên giáo; giữ vững và phát triển lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình cách mạng ở từng giai đoạn; tham mưu giải pháp về công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu về các chủ trương phát triển giáo dục, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, thông tin, truyền thông.

Cùng với đó, Đảng bộ phối hợp, hướng dẫn các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và hệ thống cơ quan tuyên giáo các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tuyên giáo; kịp thời tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xử lý có hiệu quả những tình huống nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Những năm qua, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương luôn chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, các chi bộ làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý và phát triển đảng viên. Đảng ủy chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, các chi bộ nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã tích cực học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và cuộc sống. Nhiều cấp ủy và tập thể lãnh đạo các vụ, đơn vị thể hiện sự sáng tạo lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, trong đó có việc kế thừa những kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác; đã có nhiều hành động, việc làm có ý nghĩa thiết thực; xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên các mảng, lĩnh vực công tác. Nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác sâu sắc, thiết thực “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, “làm việc khoa học”… được cán bộ, đảng viên đồng tình ủng hộ.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã góp phần tạo không khí thi đua quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ III…

Tại Đảng bộ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải), một trong những nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiết thực góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.

 Với đặc thù công việc, các cán bộ của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam luôn phải trực 24/24. Ảnh: HM.

Với đặc thù công việc, các cán bộ của Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam luôn phải trực 24/24. Ảnh: HM.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Nguyễn Anh Vũ cho biết, việc học và làm theo gương Bác đã được chuyển tải bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp từng chi bộ, tổ đảng hoạt động trên tàu, trạm tìm kiếm cứu nạn; từ đó nhân lên những cách làm hay, mô hình hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đặc thù công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển khó khăn, tàu thuyền thường xuyên gặp sự cố trong điều kiện biển động, đêm tối, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, trong khi phương tiện chưa đủ tiêu chuẩn. Với tinh thần đoàn kết, vì dân phục vụ, lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải luôn xác định rõ nhiệm vụ giữ gìn bình yên trên biển, hết sức mang niềm tin, hy vọng cho những con tàu và người đi biển, để vượt qua sóng dữ.

Hệ thống trực ban bảo đảm duy trì 24/24 giờ, tiếp nhận xử lý 100% thông tin liên quan tai nạn, sự cố hàng hải trên vùng biển thuộc trách nhiệm được giao. Lực lượng cứu hộ của Trung tâm luôn có mặt kịp thời sơ cứu, chăm sóc sức khỏe người gặp nạn trên biển, tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, các đảo tiền tiêu của Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tìm kiếm cứu nạn quốc tế, khu vực trong các vụ tìm kiếm MH 370, CASA 212…

Từ thực tế công tác, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng nhằm nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn trên biển, như: Sử dụng buồng chứa nước thải để chứa nhiên liệu làm tăng khả năng hoạt động của tàu khoảng 100 hải lý; đưa dây mồi làm dây kéo cho tàu gặp nạn trong điều kiện sóng gió, vừa tiết kiệm lại có độ an toàn cao…

Hai năm qua, Trung tâm đã điều động lực lượng cứu nạn 193 lần, cứu gần 2.000 người gặp nạn trên biển. Theo đồng chí Nguyễn Anh Vũ, động lực để làm tốt công việc dù khó khăn, vất vả là niềm vui đưa được người gặp nạn trở về an toàn trong vòng tay người thân, bè bạn, cũng chính là học tập và làm theo Bác, những gì có lợi cho dân thì làm, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Đó là những đảng viên, đảng bộ tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và trong công tác xây dựng Đảng; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy Khối vinh danh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc ở các cơ quan Trung ương, những hạt nhân chính trị, góp phần quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Theo Đảng Cộng Sản

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/nhung-bong-hoa-dep-trong-vuon-hoa-thi-dua-khoi-cac-co-quan-trung-uong-a410579.html