Điều chưa biết về “nhà tiên tri” số một của Việt Nam

Sinh ở triều Lê, làm quan dưới triều Mạc, ở vào những năm tháng rối ren và nhiều biến động của đất nước, bằng tài năng và đức độ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã vượt lên hoàn cảnh trở thành một bậc hiền triết, nhà văn hoá lớn của dân tộc ở vào thế kỷ thứ XV-XVI. Đặc biệt với “Sấm Trạng Trình”, ông được người dân suy tôn là “nhà tiên tri” số một của Việt Nam.

Khu di tích Trạng Trình
Khu di tích Trạng Trình

Một nho sinh xuất sắc

Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuở nhỏ có tên là Nguyễn Văn Đạt, sinh nă