Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ngày 12-5-2015, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 khu vực phía Bắc. Các đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, đồng chí Đinh Trung Tụng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có gần 200 đại biểu đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy, Sở Tư pháp các địa phương khu vực phía Bắc.

 Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Nhằm đánh giá toàn diện, đầy đủ, khách quan kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW, ngày 16-3-2015, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 277-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 48- NQ/TW đã nêu khá cụ thể về mục đích, yêu cầu, nội dung tổng kết; về tổ chức thực hiện với trách nhiệm cụ thể của Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban đảng, đảng ủy, ban cán sự đảng các bộ, cơ quan ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương …

Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 là văn kiện chính trị quan trọng của Đảng định hướng cho sự phát triển của hệ thống pháp luật nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thời kỳ quá độ lên CNXH. Nghị quyết đã xác định cụ thể những quan điểm chỉ đạo, đề ra các định hướng lớn và những giải pháp cơ bản cho hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật đến năm 2010; định hướng đến năm 2020.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, công tác lập pháp của Nhà nước ta đã có nhiều tiến bộ và chuyển biến cơ bản; hệ thống pháp luật Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý quan trọng, động lực mạnh mẽ để tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế. Nhìn chung, các luật, pháp lệnh được ban hành trong 10 năm qua đã bao quát tương đối đầy đủ các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội.

Các Đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị
Các Đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

Cùng với những chuyển biến tích cực trong hoạt động xây dựng pháp luật, công tác thi hành pháp luật cũng được quan tâm và chú trọng hơn; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được triển khai khá đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hành pháp luật được tiến hành thường xuyên, tập trung vào những lĩnh vực có nhiều bức xúc, được dư luận quan tâm, qua đó đã phát hiện, khắc phục được nhiều sơ hở, khiếm khuyết của các văn bản pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Hệ thống pháp luật còn thiếu đồng bộ, nội dung còn mâu thuẫn, chồng chéo, tính ổn định và tính khả thi thấp, quy trình xây dựng pháp luật còn rườm ra, chậm đổi mới; trong một số lĩnh vực, ý thức chấp hành pháp luật và việc thực thi pháp luật còn chưa nghiêm, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN … vẫn chưa được trao đổi, nghiên cứu, tổng kết thấu đáo, kỹ lưỡng để cập nhật, đáp ứng được được các vấn đề thực tiễn đạt ra trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 24-3-2015 và các đề cương, phụ lục kèm theo Kế hoạch do Ban Chỉ đạo tổng kết ban hành; đồng thời Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận những vấn đề quan trọng, đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể về nội dung, biện pháp tiến hành và giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết.

Đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị

Kết luật Hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo biểu dương một số Tỉnh ủy, Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch tổng kết ở địa phương và lưu ý: (1) Các đảng ủy, ban cán sự đảng các bộ, ngành, đơn vị Trung ương thuộc Chính phủ; đảng đoàn các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy dành nhiều thời gian, tâm huyết, trí tuệ tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng bám sát mục tiêu, quan điểm, định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; các giải pháp về xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật được nêu trong Nghị quyết; (2) Nội dung Báo cáo tập trung đánh giá đúng thực trạng tình hình triển khai thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong 10 năm qua; chỉ rõ những kết quả, chuyển biến cơ bản, tích cực; những điểm yếu kém, những điểm nghẽn và khoảng trống trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn; đề xuất, kiến nghị định hướng, nội dung, giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, hoàn thiện thể chế, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, vai trò làm chủ của nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới; (3) Trong quá trình triển khai nhiệm vụ tổng kết cần chú ý khai thác tối đa kết quả tổng kết của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương về công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Trong đó, đặc biệt lưu ý kế thừa kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW; tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 để xây dựng Hiến pháp 2013; tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 24-5-2005 của Bộ Chính Trị về Chiến lược cải cách tư pháp; tổng kết một số vấn đề về lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới hệ thống chính trị xây dựng Nhà nước pháp quyền và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa…

Theo Noichinh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *