Hà Nội: Kết quả 5 năm thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thực hiện Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14-10-2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về “Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân”, từ năm 2012 đến năm 2016, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố Hà Nội xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án nói trên.

 Các đơn vị được tặng Bằng khen trong công tác PCTN tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN của TP Hà Nội

Các đơn vị được tặng Bằng khen trong công tác PCTN tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN của TP Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24-10-2012 về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội; kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố. Hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo nội dung Kế hoạch của thành phố đã đề ra; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các sở, ngành, đoàn thể, quận, huyện chậm triển khai thực hiện.

Trong 5 năm qua, toàn thành phố Hà Nội đã tổ chức 1.597 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho 239.550 người, chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức 23 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 11.886 tham gia; in và treo 1.503 băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền về pháp luật phòng, chống tham nhũng; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, cổng thông tin, trang thông tin điện tử); in ấn và phát hành trên 245.699 cuốn Hỏi đáp về Luật phòng, chống tham nhũng; cử báo cáo viên pháp luật thành phố tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm đều xây dựng Kế hoạch và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đến nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đi vào nền nếp.

Theo Noichinh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *