Gần 50 đại biểu Quốc hội không tham gia biểu quyết luật Dân sự

Sáng nay, có 446/494 đại biểu Quốc hội đã tham gia biểu quyết thông qua Luật Dân sự sửa đổi với nhiều quy định mới, trong đó, cho phép xác định lại giới tính.

Chuyển đổi giới tính theo luật

Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), các đại biểu đã bấm nút thông qua Bộ luật này.

Với 446/494 đại biểu có mặt tại Hội trường đã tham gia biểu quyết thông qua Bộ luật. Trong đó, có 429 đại biểu bằng 86,84% tổng số đại biểu đã tán thành thông qua Bộ luật.

12 đại biểu bằng 2,43% tổng số đại biểu không tán thành và 5 đại biểu bằng 1,01% tổng số đại biểu không biểu quyết.

Bộ luật Dân sự sửa đổi được thông qua đã có nhiều quy định mới, trong đó, cá nhân có quyền xác định lại giới tính.

Về chuyển đối giới tính, trên cơ sở phương án dự thảo do Chính phủ trình và kết quả lấy phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ luật quy định rõ :

“Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”.

 Các đại biểu bấm nút thông qua. Ảnh: Quochoi.vn

Các đại biểu bấm nút thông qua. Ảnh: Quochoi.vn

Về lãi suất, luật quy định, lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

Trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.

Về hụi, họ, biêu, phường, luật cũng quy định rõ, đây là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thoả thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền… thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên.

Hình thức họ nhằm mục đích tương trợ trong nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của Bộ luật này. Nghiêm cấm việc tổ chức họ dưới hình thức cho vay nặng lãi…

Bộ luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phải tuyên thệ khi được bầu

Cũng trong sáng nay, Quốc hội cũng thông qua Nội quy kỳ họp, theo đó, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TANDTC sẽ phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp sau khi được bầu.

Theo đó, người tuyên thệ quyết định nội dung tuyên thệ phù hợp với trách nhiệm được giao. Người tuyên thệ phải đứng trước Quốc kỳ tuyên thệ. Thời gian tuyên thệ không quá 3 phút.

Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Quốc hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội.

Trường hợp không thể tham dự phiên họp, đại biểu Quốc hội báo cáo Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp báo cáo Chủ tịch Quốc hội…

Về biểu biểu quyết tại phiên họp toàn thể, theo Nội quy, việc tiến hành biểu quyết được thực hiện theo nguyên tắc trực tiếp, đại biểu Quốc hội không biểu quyết thay đại biểu Quốc hội khác.

Đại biểu Quốc hội có quyền biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không biểu quyết.

Nội quy cũng ghi rõ công dân có thể được dự thính các phiên họp công khai của Quốc hội. Tổng thư ký Quốc hội tổ chức việc công dân dự thính các phiên họp của Quốc hội.

Theo Soha

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *