Công an tỉnh Thanh Hóa và BHXH tỉnh ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2017- 2020

19 Views

Cuối năm 2017, Công an tỉnh Thanh Hoá và BHXH tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, giai đoạn 2017 – 2022.

 Hình ảnh lễ ký kết. Ảnh: ST

Hình ảnh lễ ký kết. Ảnh: ST

Theo báo cáo đánh giá công tác phối hợp của 2 ngành, giai đoạn 2012 – 2017, kết quả trong 5 năm qua, 2 ngành đã xây dựng được mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị- xã hội ở địa phương, phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong tình hình mới. Đồng thời, công tác phối hợp luôn có sự thống nhất cao trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, bảo đảm theo đúng nguyên tắc, nội dung trong quy chế.

2017-2022. Bản Quy chế phối hợp giai đoạn 2017 – 2022 gồm 3 Chương 11 Điều, quy định rõ trách nhiệm của mỗi ngành trong công tác phối hợp. Theo đó, BHXH tỉnh chủ động, kịp thời thông báo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ của ngành liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật bHXH, BHYT, BHTN của đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan cho cơ quan Công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật; chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, nội dung phối hợp với Công an địa phương để đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại từng địa phương. Trách nhiệm của Công an tỉnh, định kỳ hằng quý thông báo cho cơ quan Bảo hiểm xã hội về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và các hành vi vi phạm pháp luật khác để cơ quan BHXH có kế hoạch phối hợp và chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót về cơ chế, chính sách trong công tác quản lý BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời phối hợp với cơ quan BHXH để điều tra, xử lý dứt điểm những vụ việc nổi cộm, gây dư luận xã hội để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN…

Tại Lễ ký kết, lãnh đạo 2 ngành đã khẳng định hai ngành tiếp tục cụ thể hóa chương trình phối hợp, chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình hoạt động liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT; tang cường công tác thanh tra kiểm tra liên ngành tại các đơn vị sử dụng lao động, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

PV