Phỏng vấn “Mưu Văn Tham”

Vụ Tiên Lãng vừa rồi, Chính phủ kết luận “sai pháp luật, trái đạo lý”. Như vậy chỉ có hai khả năng. Một là nếu không có động cơ thì tham mưu dốt. Hai, nếu có động cơ muốn cướp của người ta thì là mưu tham. Mưu dốt hay mưu tham nhỉ? (Minh họa: Ngọc Diệp) Thưa Mưu Văn Tham, công việc cụ thể...