Từng bước chấn chỉnh hạn chế, tiêu cực trong công tác cán bộ

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2017. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong thời gian qua, toàn ngành đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn nhân sự; xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả và hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ; từng bước chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, nhất là trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Mạnh dạn đổi mới nhận thức, tư duy, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, khoa học và bám sát thực tế. Bộ máy cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp từng bước được kiện toàn; môi trường làm việc ngày càng được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức toàn Ngành từng bước được nâng lên. Mối quan hệ công tác trong và ngoài ngành ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả.

 Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Báo cáo cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng. Đó là: Chưa khắc phục được tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chưa đạt được mục tiêu đề ra. Công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém, sơ hở; còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, cấp trên “sợ” cấp dưới trước thời điểm lấy phiếu tín nhiệm hoặc đánh giá cán bộ cuối năm; cấp dưới chưa thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp trên. Ở một số nơi, một số trường hợp tuy thực hiện “đúng” quy trình nhưng vẫn không chọn “trúng” người, “đúng” việc, gây bức xúc trong xã hội…

Có tình trạng trên, là do thiếu chặt chẽ, thiếu dân chủ trong giới thiệu quy hoạch, giới thiệu nhân sự? Còn kẽ hở trong quy trình, thủ tục thẩm định, đề bạt, điều động, bổ nhiệm? Công tác quản lý hồ sơ và thẩm định hồ sơ còn đơn giản, chủ quan? Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, theo dõi và quản lý cán bộ còn lỏng lẻo? Phân cấp quản lý cán bộ còn chưa hợp lý, dễ bị lợi dụng để hợp thức hóa? Có tiêu cực, thao túng trong công tác cán bộ? Chưa có các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. “Bệnh thành tích” trong phân loại, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên còn phổ biến, nhiều nơi tỷ lệ cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rất cao trong khi kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể lại chưa đạt yêu cầu?…

Trong năm 2017, nhiệm vụ đặt ra cho ngành tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề, đòi hỏi phải kịp thời tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó có nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng ngành Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng 4 hóa: Hạt nhân hóa cán bộ lãnh đạo; chuẩn hóa các văn bản pháp quy; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tự động hóa tổ chức thực hiện.

 Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trình bày tham luận, phân tích, làm rõ những kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được; chia sẻ những cách làm mới, mô hình hay trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản có liên quan, tạo chuyển biến mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong năm 2016; khẳng định toàn ngành đã tích cực đối mới toàn diện các mặt công tác, nhất là đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp làm việc; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ với quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành một khối lượng công việc lớn với kết quả rất đáng ghi nhận, đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần kiên quyết khắc phục trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Nêu bật tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong năm 2017, Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng phải chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức; về tổ chức, cán bộ; về phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc. Phối hợp nghiên cứu tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn, cốt lõi để tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trước mắt, tập trung cao độ để xây dựng có chất lượng, đúng tiến độ 2 Đề án lớn là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trình Hội nghị Trung ương 6 và chuẩn bị Đề án Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trình Hội nghị Trung ương 7. Đây là những vấn đề lớn, quan trọng, tác động trực tiếp đến toàn hệ thống chính trị, đòi hỏi nỗ lực rất lớn của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng theo hướng chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo, chuẩn hóa văn bản pháp quy, đơn giản hóa thủ tục, tự động hóa tổ chức thực hiện, tập trung xây dựng ngành đoàn kết, trong sạch; đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có đủ năng lực và phẩm chất, đủ sức đảm đương những nhiệm vụ quan trọng mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao.

Theo Noichinh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *