Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác hòa giải tại cơ sở

Ngày 23/11, Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội trong công tác hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, phố biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật hòa giải ở cơ sở, Nghị định của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Thành ủy về công tác hòa giải cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; nâng cao nhận thức, ý chức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của nhân dân đối với công tác hòa giải; tăng cường đoàn kết trong nội bộ nhân dân; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong công tác hòa giải mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn; nhân rộng mô hình tổ hòa giải “5 tốt” tại cơ sở tập trung chỉ đạo củng cố những cơ sở yếu kém; nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa phát sinh tội phạm hình sự tại cơ sở. Tập trung sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, sự phối hợp giữa tổ hòa giải với Ban công tác Mặt trận cơ sở, tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, thôn cụm dân cư; hướng dẫn, theo dõi hoạt động của các tổ hòa giải, dự báo các khả năng có thể xảy ra những phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, từ đó, chủ động xem xét, giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở.

Chú trọng chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở đối với công tác hòa giải. Quan tâm đến các lĩnh vực dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp nhằm hạn chế phát sinh mâu thuẫn; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; coi kết quả lãnh đạo tổ chức thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm ở từng địa phương địa bàn dân cư; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tac hòa giải ở cơ sở; đảm bảo kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở theo Quyết định số 92/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND thành phố”. Thường xuyên kiểm tra hoạt động hòa giải tại các tổ hòa giải ở địa phương cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nhân rộng các mô hình hòa giải phù hợp với tình hình của địa phương; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ hòa giải viên.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị; thực hiện tốt chức năng giám sát hướng dẫn phối hợp thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Thành ủy về hoà giải ở cơ sở, nhằm củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của công tác hòa giải ở cộng đồng dân cư; Sở Tư pháp thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho các tổ hòa giải và cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

Các quận, huyện, thị ủy và các đơn vị trực thuộc thành phố tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện; thường xuyên nắm bắt tình hình, kết quả, tiến độ giải quyết các vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân xảy ra trên địa bàn dân cư, nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở; quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

Theo  PL&XH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *