Bình Định: Chủ tịch tỉnh yêu cầu các cơ quan thực hiện nghiêm việc cung cấp và phản hồi thông tin cho báo chí

(Pháp lý) – Theo đó tại Văn bản số 5396/UBND-VX ban hành ngày 09/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh này đã có ý kiến chỉ đạo thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm nội dung Nghị định 09/NĐ-CP của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định
Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Trong đó đặc biệt lưu ý về việc cử người phát ngôn và người được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, chính xác, khách quan theo định kỳ, đột xuất bằng các hình thức phù hợp; chủ động tích cực tiếp nhận, phản hồi thông tin đối với các nội dung được các cơ quan báo chí phản ánh có liên quan đến đơn vị, địa phương mình; phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các cơ quan báo chí đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh được giao trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời thường xuyên theo dõi, quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tác nghiệp báo chí, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chủ động giải quyết, xử lý theo thẩm quyền về hoạt động báo chí trên địa bàn và kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết đối với các cá nhân, cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn vi phạm Luật Báo chí và quy định hiện hành.

M.T

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *