Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN

Chín tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản lý; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương;triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Giải quyết chế độ chính sách cho 92.029 người hưởng BHXH hàng tháng, thực hiện chế độ hưởng trợ cấp 1 lần cho 612.506 người, chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 7.500.653 lượt người và giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 412.473 người…

Phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật

Ngay từ đầu năm, BHXH Việt Nam đã chủ động tham gia với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành liên quan xây dựng, cung cấp số liệu, hoàn thiện “Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, “Đề án cải cách chính sách BHXH” trình Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đặc biệt, BHXH đã tham gia với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội hoàn thiện: Báo cáothẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2017; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 về chi phí quản lý BHXH, BHTN giai đoạn 2016 – 2018 và việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào Quỹ BHXH.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Một trong những nội dung quan trọng đó là, BHXH Việt Nam đã xây dựng dự thảo Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc đề nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết giao cho Chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018; tham gia dự thảo Tờ trình của Chính phủ với Quốc hội về xử lý chênh lệch lương hưu của lao động nữ nghỉ hưu trước và sau ngày 01/01/2018. Đây là một trong những nội dung quan trọng, kịp thời nhằm bảo đảm quyền và lợi ích thiết thực đối với NLĐ, đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cúng đã phối hợp với các Bộ ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn về thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN như: Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT; Thông tư số 39/2017/TT-BYT ngày 10/10/2017 của Bộ Y tế quy định về gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở; Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT; Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp…

Đặc biệt, BHXH Việt Nam đã tham gia góp ý nhiều văn bản dự thảo quan trọng của Chính phủ và các Bộ, ngành như: dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT; dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện; dự thảo Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ; dự thảo Thông tư hướng dẫn bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp bắt buộc; dự thảo Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở; dự thảo Thông tư sửa đổi thông tư số 11/2016/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập…

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, thực hiện BHXH

– Kịp thời xây dựng, ban hành Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: Ban hành Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Xây dựng Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành, kế hoạch kiểm toán nội bộ, kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính; giao kế hoạch thu, chi BHXH, BHYT năm 2018 cho BHXH các tỉnh, thành phố; ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2018 và tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ đầu mối về công tác thông tin đối ngoạitrong toàn ngành BHXH…

Đặc biệt, với mục tiêu nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp”, BHXH Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 3677/CT-BHXH về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH. Bên cạnh đó BHXH Việt Nam tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành như: ban hành Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 595/QĐ-BHXH về quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định 929/QĐ-BHXH ngày 26/7/2018 về việc công bố bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH,BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam; Quyết định số 704/QĐ-BHXH ngày 22/5/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam; Công văn hướng dẫn việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Công văn giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHYT và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT; Công văn chỉ đạo BHXH các tỉnh thực hiện một số quy định của Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; Công văn về việc chấn chỉnh công tác giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần…

Thanh tra, kiểm tra giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật BHXH

Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tăng cường thanh tra, kiểm tra phối hợp giữa các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và các Bộ, Ngành liên quan, cụ thể: đã phối hợp với thanh tra ngành Lao động, ngành Y tế, các bộ, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT. Trong quá trình thanh tra góp phần chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của BHXH các tỉnh, thành phố; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Tính đến hết tháng 9/2018, toàn ngành BHXH đã tiến hành thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra tại 13.640 đơn vị (trong đó: thanh tra chuyên ngành tại 4.959 đơn vị, thanh tra liên ngành tại 3.123 đơn vị, kiểm tra tại 5.558 đơn vị). Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện có 27.678 lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, BHTN, BHYT với số tiền phải truy đóng là 79,82 tỷ đồng; 39.021 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 43,31 tỷ đồng. Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định thanh tra, kiểm tra là 2.088 tỷ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra là 1.127.058 triệu đồng (tỷ lệ thu hồi nợ là 53,9%). Đã ban hành 631 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt phải thu là 22,23 tỷ đồng, đến nay đã thu được 4,25 tỷ đồng.

Thành Chung

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *