Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi tổ chức triển khai Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam

Ngày 02/12, BHXH tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới cho gần 150 cán bộ, viên chức tại BHXH tỉnh và Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các huyện, thành phố. Hội nghị do đồng chí Trương Văn Nam Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ngãi chủ trì và trực tiếp triển khai.

 Đ/c Trương Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh quán triệt NQ 96/NQ-BCS

Đ/c Trương Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh quán triệt NQ 96/NQ-BCS

Nghị quyết số 96/NQ-BCS ra đời với mục tiêu khắc phục những hạn chế, tồn tại, tổ chức hiệu quả công tác truyền thông; phát huy vai trò tích cực, chủ động, tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; bảo vệ thành quả, củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, vì sự phát triển bền vững của Ngành, tích cực góp phần bảo đảm an sinh xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tại Quảng Ngãi, sau khi Nghị quyết số 96/NQ-BCS ban hành, BHXH tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1666/KH-BHXH ngày 17/11/2017 triển khai Nghị quyết với mục đích giúp đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại BHXH tỉnh nhận thức được sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa của Nghị quyết và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đôi với công tác truyền thông về BHXH, BHYT. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 96/NQ-BCS, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết, tạo bước chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông của BHXH tỉnh góp phần mở rộng và gia tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT và nâng cao uy tín của ngành BHXH tại địa phương.

Sau Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh đề nghị các phòng nghiệp vụ, và BHXH các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể; trong đó, mỗi cán bộ, viên chức phải chủ động nghiên cứu Nghị quyết, xác định được mục tiêu và trách nhiệm của bản thân về công tác truyền thông, phát huy tốt vai trò mỗi cá nhân là một “thông tin viên” và chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong thực thi công việc; góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo Giám đốc BHXH huyện, thành phố nhanh chóng quán triệt, triển khai Nghị quyết số 96/NQ-BCS đến tất cả cán bộ, viện chức tại đơn vị trong thời gian tới.

Theo bhxhquangngai